Rodo

INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - Planowanie Przestrzenne

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych  jest:
  Wójt Gminy Osie
  ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem spełnienia wymogów prawnych oraz realizacji zadań publicznych.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235)  
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Wydziałów Urzędu, spółek i innych podmiotów na podstawie przepisów ustawy w oparciu o umowę powierzenia, w zależności od konieczności wynikającej z realizowanych zadań statutowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani użyte do zautomatyzowanego profilowania
 7. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  • prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
 8. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych : e-mail: iodo@osie.pl

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Ostatnia aktualizacja
23/03/2021
Liczba wyświetleń

29

Autor
admin