Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

                                                                                                                                                                                                                Osie, 11.04.2024 r.

W Y K A Z

            Wójt Gminy Osie, na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze  zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia .

1.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

nieruchomości

Wysokość opłat , termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Nr działki

Nr obrębu

KW

1.

14/2

0009

BY1S/00032523/8

Powierzchnia

terenu

0,1156  ha

Część działki w Tleniu przeznaczona do dzierżawy stanowi pas zieleni z częścią utwardzoną pod miejsca parkingowe .

Miejsce wodowania sprzętu wodnego wraz z wydzieloną częścią pod parking oraz  miejscem rekreacji i wypoczynku.

Zgodnie z zawartą umową .

Cena wywoławcza

300 zł netto

Opłata miesięczna  płatna do 15 każdego miesiąca (+ vat 23 %)

Wybór

dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; nie dotyczy
  2. Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu będzie waloryzowana w okresach rocznych o stopień inflacji.
  3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. – nie dotyczy dzierżawy.
  4. Obciążenia i zobowiązania : nieruchomość  jest wolna od obciążeń.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni (od dnia 11.04.2024 r. do 02.05.2024 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Osie – na tablicy ogłoszeń – oraz na stronie internetowej www.bip.osie.pl

Informację o wywieszeniu wykazu podano w prasie lokalnej (Extra Świecie) .

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Ostatnia aktualizacja
11/04/2024
Liczba wyświetleń

17

Autor
porozynskil