POSTANOWIENIE Nr 30/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY 1 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Osie do stanu faktycznego

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Osie do stanu faktycznego

Na podstawie art. 419 S 2 w związku z art. 419 S 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 1 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach wpisanych na swój wniosek do rejestru wyborców oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych (Dz. U. poz. 625), Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I postanawia, co następuje:

S I. Dostosowuje się do stanu faktycznego opis granic okręgów wyborczych Gminy Osie, ustalony uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXV11/204/18 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Osie na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r., poz. 1347).

S 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.

S 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Osie, Wojewodzie KujawskoPomorskiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wójtowi Gminy Osie.

S 4. Na postanowienie Radzie Gminy Osie, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I. Zgodnie z art. 9 S I Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I.

5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Osie.

 

                                                                                                                Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I

                                                                                                                         /-/ Igor Zgoliński

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
07/02/2024
Liczba wyświetleń

49

Autor
porozynskil