Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia

Osie, 06.06.2024 r.

WYKAZ

Wójt Gminy Osie, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia .

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

Opis nieruchomości/ Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat , termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę

Nr działki/ Nr obrębu/ KW

1.

Dz. nr 356/16

Obręb 0007

KW BY1S/00040683/6

Powierzchnia całej działki ewid. nr 356/16 wynosi 2,1965 ha

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia - część działki nr 356/16  o pow.  0,4025 ha

Teren działki nr 356/16 jest terenem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych. Na części nieruchomości zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osiu. Część działki 356/16 przeznaczona do wydzierżawienia stanowi kwaterę zamkniętego składowiska odpadów komunalnych. Sposób zagospodarowania - rekultywacja kwatery.

Zgodnie z zawartą umową.

Cena 1 zł netto (+ VAT 23 %) za okres obowiązywania umowy.

Wybór dzierżawcy nastąpi bezprzetargowo.

  1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; nie dotyczy
  2. Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu będzie waloryzowana w okresach rocznych o stopień inflacji.
  3. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2. - nie dotyczy dzierżawy.
  4. Obciążenia i zobowiązania : nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni (od dnia 06.06.2024 r. do 27.06.2024 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Osie — na tablicy ogłoszeń — oraz na stronie internetowej www.bip.osie.pl

Ostatnia aktualizacja
07/06/2024
Liczba wyświetleń

4

Autor
porozynskil