ZARZĄDZENIE NR 459/24 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Kategoria

ZARZĄDZENIE NR 459/24
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Osie oraz przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż tego środka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Przeznacza się do sprzedaży środek trwały będący własnością Gminy Osie stanowiący - Samochód specjalny pożarniczy marki STAR P 244L, rok produkcji 1985, nr identyfikacyjny 09588, jako środek trwale nieczynny, wycofany z użytkowania.

 1. Sprzedaż zostanie dokonana na zasadzie przetargu ofertowego nieograniczonego.
 2. Ustala się cenę wywoławczą za przedmiot sprzedaży na kwotę 8.500,00 zł brutto.

      §2. III przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony w terminie od 19 kwietnia 2024 r. do 6 maja 2024 r.

   §3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż środka trwałego wymienionego w § 1 określa „ogłoszenie” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

  §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do Zarządzenia Nr 459/24 Wójta Gminy Osie z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Sprzedający:

Gmina Osie

z siedzibą: ul Dworcowa 6, 86-150 Osie

Woj. Kujawsko-Pomorskie

Tel./Fax 52 3329540

OGŁOSZENIE

O III PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Wójt Gminy Osie ogłasza ofertowy nieograniczony III przetarg na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Osie

 1. Przedmiot sprzedaży

Samochód specjalny pożarniczy marki STAR P 244L, rok produkcji 1985, nr identyfikacyjny 09588, jako środek trwale nieczynny, wycofany z użytkowania.

Dane techniczne pojazdu

Samochód specjalny pożarniczy marki STAR P 244L

 • rok produkcji 1985,
 • nr identyfikacyjny 09588,
 • pojemność skokowa silnika 6842 cm3,
 • masa całkowita 10580 kg,
 • nr rejestracyjny CSW R054.
 1. Miejsce i termin, w którym można oglądać samochód wystawiony do sprzedaży:

Pojazd można oglądać na posesji Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Miedzno po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny ze sprzedającym.

Osoba do kontaktu Pan Mirosław Nagórski, tel. 607647066.

 1. Cena wywoławcza

- cena wywoławcza 8.500,00 złotych (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100), brutto.

 1. Wymagania, jakie powinna spełniać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
 2. Oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie,
 3. Podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i treścią projektu umowy i  nie wnosi do niej żadnych uwag.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem „III przetarg na Samochód specjalny pożarniczy marki STAR P 244L” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 1. Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia III przetargu oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Termin składania ofert do 06.05.2024 r. do godz. 1100

Termin otwarcia ofert:      06.05.2024 r. godz. 1130

Okres związania ofertą wynosi 30 dni

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie pokój nr 10

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie pokój nr 3

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej;
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży;
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży.
 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo prowadzenia negocjacji uzupełniających oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta w dniu.................................. 2024 roku pomiędzy:

Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie NIP: 5591130747, REGON: 092351044

reprezentowanym przez:

Michała Grabskiego - Wójta Gminy Osie

zwanym dalej "Sprzedającym"

a

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………….……………………………………

REGON: .....................................................................................................................

reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej "Kupującym", następującej treści:

§1

Sprzedający sprzedaje Kupującemu samochód specjalny pożarniczy marki STAR P 244L, nr rejestracyjny CSW R054, rok produkcji 1985, nr identyfikacyjny 09588, pojemność skokowa silnika 6842 cm3 w wyniku III przetargu pisemnego ofertowego za cenę brutto:.................................................................................................................................................................................... zł

(słownie: ............................................................................................................................................................................................. ). §2

Sprzedający oświadcza, że samochód pożarniczy, będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność i nie jest przedmiotem zabezpieczenia, zastawu lub innych praw osób trzecich.

§3

1. Kupujący nabywa samochód specjalny pożarniczy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy za cenę brutto określoną, w § 1, którą zapłaci w całości w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, na konto bankowe Sprzedającego w BS w Osiu nr konta 06 8169 0006 0010 5431 2000 0010.

2. Wszelkie opłaty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§4

Samochód wraz z kompletem dokumentów zostanie wydany Kupującemu, w siedzibie Sprzedającego, po otrzymaniu całkowitej zapłaty na wskazane konto bankowe Sprzedającego.

§5

Kupujący oświadcza, że znany jest stan techniczny zakupionego samochodu specjalnego pożarniczego oraz że nie będzie dochodził od Sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego w/w pojazdu.

§6

Sprzedający oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan techniczny sprzedanego samochodu specjalnego pożarniczego.

§7

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze strony.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Ewentualne zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony niniejszej umowy.

 

Sprzedający:                                                                                                                                           Kupujący:

 

 

 

Imię i nazwisko/ Nazwa oferenta:.....................................................................

…………………………………………………………………………….

Adres:......................................................................................................................

Regon:.....................................................................................................................

NIP:..........................................................................................................................

Tel./Fax:..................................................................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do III przetargu na sprzedaż Samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR P 244L, nr rej. CSW R054 oferuję poniższą ceną ofertową:

Cena brutto :................................................................................................................... PLN

słownie:.....................................................................................................................................................................................

- Marka: Samochód specjalny pożarniczy STAR P 244L

- Rok produkcji: 1985

- Pojemność skokowa silnika: 6842 cm3

- Masa całkowita: 10580 kg

- Nr rej.: CSW R054

- Nr identyfikacyjny: 09588

1. Odbiór samochodu wyżej wymienionego nastąpi u Sprzedającego po otrzymaniu całkowitej zapłaty na wskazane w umowie konto bankowe.

2. Oferent oświadcza, że znany jest stan techniczny zakupionego samochodu specjalnego pożarniczego i że nie będzie dochodził od Sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego w/w pojazdu.

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

………………., dnia …………………………….

………….………………………..

                  (Podpis Oferenta)

samochod3

samochod1

Ostatnia aktualizacja
15/05/2024
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

107