Wykaz nieruchomości , stanowiących własność Gminy Osie, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

                                                                                                                                                                                                                                Osie, 02.08.2021 r.

W Y K A Z

                       Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiących własność Gminy Osie, przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Lp.

Położenie

Księga Wieczysta

Numer

działki,

położenie

Powierzchnia

działek ha

Przeznaczenie

Cena brutto zł

1.

Osie, gm. Osie

BY1S/00046112/5

248/3

Obręb Osie

  0,4663

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

88 000,00

2.

Osie, gm. Osie

BY1S/00036279/0

248/4

Obręb Osie

0,6823

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

129 000,00

  1. Opis nieruchomości 248/3 :

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym , w skład której wchodzi działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym oraz magazynem będących własnością użytkownika wieczystego. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości gruntowej 248/3:
- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego wg cen na dzień 30 lipca 2021 roku w kwocie brutto 232 000,00 zł.
- wartość prawa użytkowania wieczystego nabywców, trwającego do dnia 22 czerwca 2094 roku, ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie brutto 144 000,00 zł.
- zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży,

dlatego nabywcy zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Osie kwoty ustalonej według wyliczenia:
 

  1. 000,00 zł – 144 000,00 = 88 000,00 zł

      2.Opis nieruchomości 248/4 :

 Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym , w skład której wchodzi działka zabudowana zespołem budynków handlowo-usługowych i magazynowych  będących własnością użytkownika wieczystego. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena nieruchomości gruntowej 248/4:
- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego wg cen na dzień 30 lipca 2021 roku w kwocie brutto 340 000,00 zł.
- wartość prawa użytkowania wieczystego nabywców, trwającego do dnia 22 czerwca 2094 roku, ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie brutto 211 000,00 zł.
- zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży,

dlatego nabywcy zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Osie kwoty ustalonej według wyliczenia:
 

340 000,00 zł – 211 000,00 = 129 000,00 zł

6. Terminy wnoszenia kwoty sprzedaży:
- na wniosek nabywcy cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty roczne lub może być wniesiona jednorazowo przed spisaniem umowy notarialnej. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie.

 

- koszt aktu notarialnego i opłaty sądowej ponoszą nabywcy.
 

7. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości:
- wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu,
w okresie od dnia 02.08.2021 roku do dnia 24.08.2021 roku.

8. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

upływa z dniem 15.09.2021 r.  (osoby , którym przysługuje  roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, bądź  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą)

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Ostatnia aktualizacja
02/08/2021
Autor
porozynskil