SP Łążek

Kategoria

                                                                                                                                                                                                                  Osie, 22.05.2024 r.

Wójt Gminy Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

                       Wójt Gminy Osie na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1)  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Osie.

1.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia użytkowa budynku oraz powierzchnia działek

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości

1.

 Działki nr 284/4, 284/6

Obręb geodezyjny Łążek

KW BY1S/00017275/3

Działki nr 284/4, 284/6

O powierzchni łącznie 0,1201 ha

Powierzchnia użytkowa

budynku łącznie 522,65 m2 (plus piwnica 95,45 m2;

poddasze 95,45 m2)

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej.

Adres nieruchomości:

Ul. Szkolna 6, Łążek

86-150 Osie

Według planu zagospodarowania przestrzennego :

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

        Cena wywoławcza

          990 000,00 zł

2. Termin zagospodarowania:

- nie określono

3. Obciążenia i zobowiązania:

- nieruchomość jest wolna od obciążeń

4. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

5. Terminy wnoszenia opłat: Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy

6. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie :

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  23.07.2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie  w sali nr 3 .

Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie  Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu zapłaty wadium oraz :

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego
z nich z pisemną  zgodą drugiego małżonka  na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 50 000 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), na rachunek Gminy Osie Nr konta:  48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Osiu.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 18.07.2024 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania na rachunku bankowym Gminy Osie.

 Wadium  osoby  wygrywającej   przetarg   zalicza   się   na   poczet   ceny   sprzedaży   nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy ,organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – upłynął  w dniu 15.03.2024 r.

8. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów w księgach wieczystych.

9. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, pokój nr 13 , telefon 52 33 29 540

Osoba do kontaktu : Anna Pawlak

Pierwszy przetarg zakończono w dniu 20.05.2024 r. wynikiem negatywnym , nikt nie przystąpił do przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy  w siedzibie Urzędu Gminy Osie – na tablicy ogłoszeń – oraz na stronie internetowej www.bip.osie.pl w zakładce :

Gospodarowanie mieniem komunalnym – Zbywanie , w prasie – Gazeta Wyborcza.

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Ostatnia aktualizacja
22/05/2024
Data opublikowania
22/05/2024
Autor
porozynskil

Source URL: https://www.bip.osie.pl/aktualnosc/zbywanie-gospodarownie-mieniem-komunalnym/1371-ogloszenie-o-ii-przetargu-ustnym