Uchwała nr XXII/178/21 Rady Gminy Osie z dnia 26 lipca 2021

w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028)

Do pobrania:

Dokument
Ostatnia aktualizacja
30/07/2021
Autor
wisniewskam