Uchwała nr XXII/177/21 Rady Gminy Osie z dnia 26 lipca 2021

w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Sobińska Struga” w granicach
administracyjnych gminy Osie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 43, art. 44 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2016 r. Nr 2260 , poz. 70)

Do pobrania:

Dokument
Ostatnia aktualizacja
30/07/2021
Autor
wisniewskam