UCHWAŁA NR XLIV/349/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu na zadanie pn. „Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu”

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2017 r. poz. 1595 oraz z 2023 r. poz. 951 i poz. 1688)  oraz § 9 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XLIII/340/24 Rady Gminy Osie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Osie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dokument
Ostatnia aktualizacja
03/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

19