UCHWAŁA NR XLIV/348/24 RADY GMINY OSIE z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany przebiegu i nazwy drogi gminnej nr 030117C


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego

Dokument
Ostatnia aktualizacja
03/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

14