Uprzejmie informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 15 30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Osie.

Ogłoszenie

Uprzejmie informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 15 30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy  Osie.
W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.    Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.    Informacja Wójta Gminy Osie
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego       
       Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2020 r.                
7.    Raport o stanie Gminy Osie w roku 2020
      1)     przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osie w roku 2020”
      2)     debata
      3)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania    
8.    Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2020 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
     1)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2020 rok
     2)    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie
     3)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium
    4)    dyskusja
    5)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2020 rok
    6)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)    dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok;
   b)    zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025;
   c)    zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie gminy Osie w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
   d)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2021/2022;
   e)    powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
   f)    Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Sobińska Struga” w granicach administracyjnych gminy Osie,
  g)    przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
10.  Wolne wnioski i dyskusja
11. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Ostatnia aktualizacja
20/07/2021
Autor
trokaj