Kategoria

Osie, dnia 23.04.2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2023.977 t.j. z dnia 2023.05.23) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25),

Wójt Gminy Osie

obwieszcza o wszczęciu postępowania

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie zespołu budynków przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na przedszkole, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid. 448, położonej w obrębie ewidencyjnym Osie, gm. Osie,

na wniosek z dnia 12.03.2024r.. Wójta Gminy Osie – Pana Michała Grabskiego  o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Niniejsze obwieszczenie

wywieszono na tablicy  ogłoszeń

Urzędu Gminy w Osiu

Dnia 23.04.2024r.

...............................................(podpis)

Ostatnia aktualizacja
23/04/2024
Data opublikowania
23/04/2024
Autor
porozynskil

Source URL: https://www.bip.osie.pl/aktualnosc/obwieszczenia/1338-obwieszczenie-wojta-gminy-osie-z-dnia-23-kwietnia-2024r