Protokół z dnia 01 sierpnia 2022 r. W sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości Skarbu Państwa.

Kategoria

     Sporządzony na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.),w sprawie przejęcia na własność gminy Osie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa :   - nr 41/2 o pow. 0,3507 ha obręb Tleń - nr 41/5 o pow. 0,0402 ha obręb Tleń - nr 38/2 o pow. 0,5114 ha obręb Łążek - nr 38/6 o pow. 0,1497 ha obręb Łążek - nr 38/7 o pow. 0,3103 ha obręb Łążek.   Przedmiot przejęcia : Działka nr 41/2 wykorzystywana jest na cele transportowe jako droga dojazdowa do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi , na części działki urządzone są miejsca parkingowe. Na nieruchomości znajduje się budynek  stanowiący pomieszczenie gospodarcze – magazyn. Działka nr  41/5 stanowi pas zieleni systematycznie wykaszany i obsiewany trawą, z ustawionymi ławkami parkowymi , wykorzystywany  na cele rekreacyjne. Działki nr 38/2 , 38/6 i 38/7 w miejscowości Łążek służą jako drogi dojazdowe do zamieszkałych  posesji uzupełniając sieć dróg w miejscowości Łążek. Drogi  mają charakter publiczny i z takim przeznaczeniem wykorzystywane są przez Gminę Osie. 2. Podstawa przejęcia : Uchwała Nr XXX/242/22 z dnia 30  czerwca 2022 r. Rady Gminy Osie w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Osie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 3. Zgodnie z treścią księgi wieczystej nieruchomości nie są obciążone zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. 4. Niniejszy protokół podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Osie pok. nr 13 na okres 30 dni od dnia 01.08.2022 r. Treść protokołu podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.osie.pl. W terminie wyżej ustalonym osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w ww. protokole może składać zastrzeżenia do Wójta Gminy Osie.
Załączniki
Ostatnia aktualizacja
02/08/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

33