Ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Kategoria

Obwieszczenie o wydaniu decyzji  
w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym


        Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775  z  późn. zm.), art.  18 ust.1 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ), w związku z art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)


 z a w i a d a m i a m

 
o wydaniu decyzji w sprawie  ustalenia odszkodowania,  za  utracone  prawo własności  części  nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym   Osie, jednostka ewidencyjna Osie, gmina Osie,  oznaczonej  w  rejestrze   ewidencji gruntów i budynków jako działka numer  332/1   o pow. 0.0292 ha, zapisanej  w księdze   wieczystej   KW  Nr BY1S/00009136/8,  prowadzonej przez Sąd  Rejonowy w  Świeciu – V Wydział Ksiąg Wieczystych,  nabytej   z   mocy   prawa na   własność  gminy  Osie,  na podstawie  ostatecznej  decyzji   Starosty Świeckiego   Nr  13/2022   znak: BOŚ.6740.2.O.1620.2022  z  dnia  18.10.2022 r.  o zezwoleniu  na  realizację  inwestycji   drogowej gminnej  pn. „Budowa  drogi gminnej w  Osiu – Stary Tartak”, gmina Osie, województwo   kujawsko – pomorskie.
     Niniejszą decyzją  organ  ustalił odszkodowanie  na rzecz osób, które  udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, jednocześnie  zobowiązał  Wójta Gminy Osie  do  złożenia  odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.  
     Z treścią  wydanej decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Świeciu  przy ul. Hallera 9 – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki   Nieruchomościami – I piętro, pokój   nr 205, tel. kontaktowy  52 5683131 i  52 5683138.
      Obwieszczenie  uważa się za skutecznie doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

 

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
25/08/2023
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

25