Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2021 r.

Kategoria

WÓJT   GMINY   OSIE

86-150  OSIE

UL.   DWORCOWA 6

   Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/116/20 Rady Gminy Osie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2021 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

                 Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie

I.   Rodzaj zadania objętego konkursem

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Osie

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2021 r. 

       10. 000 zł. słownie: dziesięć tysięcy złotych

III.  Zasady przyznawania dotacji

Powierzanie  wykonywania  w/w  zadań  lub   wspieranie  ich  realizacji i udzielenie dotacji następuje  z   odpowiednim   zastosowaniem   przepisów  art. 16   ustawy  z dnia  24 kwietnia

2003 roku o  działalności  pożytku  publicznego  i o (Dz. U. z 2020  poz. 1057 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVI/116/20 Rady Gminy Osie z dnia 19 października  2020 r.  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na rok 2021.

O środki mogą  ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące w/w zakres zadań.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do końca 2021 roku.

2. Organizacje lub podmioty przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego,   zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,  sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Wójt Gminy Osie zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie, ul.  Dworcowa 6,          86-150 Osie  lub  za  pośrednictwem  poczty  do  2  sierpnia 2021 roku  do  godz. 12 00 w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem:

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2021 r.”

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu Gminy.   

 2. Warunkiem   przystąpienia  do  konkursu  jest  złożenie  ofert  realizacji  zadań  według   wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w  sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Publiczne otwarcie ofert, ich wstępna ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonane zostaną przez Komisję Konkursową w dniu 2 sierpnia 2021 roku  o  godz. 13 00  w Urzędzie Gminy  Osie .

Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa :

  1)  ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty

  2)  ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  3)  ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne;

  4)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

  5)  uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

  6)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3.  Oferta powinna zawierać w  szczególności:

  1)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

  2)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

  3)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

  4)  informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

  5)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

  6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Do oferty należy dołączyć:

  1) statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

  2) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,

  3) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentacji podmiotu, jeżeli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym podstawę działalności podmiotu.

     Uwaga: Ofertę muszą podpisać osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych. Oferta podpisana niezgodnie z załączonym odpisem lub upoważnieniem będzie odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Jeżeli dokumenty przedkładane są w formie kserokopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oferty.

6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone  niezwłocznie po wyborze oferty :

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl ;
  2. w siedzibie Urzędu Gminy Osie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3. na stronie internetowej  Urzędu Gminy Osie - www.osie.pl

VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

      W  2020 roku przeznaczono na ten cel 20.000 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu gminy jest zobowiązany do:

  1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

  2) dostarczenia na wezwanie gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

2. Wójt Gminy unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

  1)  nie zostanie złożona żadna oferta;

  2)  żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

Osie, dnia  09.07.2021 r.                      

                                                                  Wójt Gminy Osie

                                                                                                           (-) Michał Grabski                                          

Ostatnia aktualizacja
09/07/2021
Autor
trokaj