zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.2.2019.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2 Wykonawcy Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie za cenę 389 910,00 zł brutto, okres rękojmi - 60 miesięcy.  
                                        Osie, 08.02.2019 r.
ROŚBiGK.271.2.2019.ZP


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych :nr 512136-N-2019 z dnia 2019-02-08 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania : Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających : Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej : Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6 , 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) : Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :Tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem : Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie : Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Urząd Gminy Osie
Adres: ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu.
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.1.2019.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej),zlokalizowanego we wsi Jaszcz, gmina Osie. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym krytym blachodachówką. Budynek o wymiarach zewnętrznych 7,61 m x 12,95 m i nachyleniu połaci dachowych wynoszącym 28°. Budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni 106,53 m2. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm razem - 336,56 m2. w tym: pieszojezdnia, plac manewrowy i miejsca postojowe. Dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej. Zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza do gminnej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej przydomowej oczyszczalni. Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo na terenie działki Inwestora. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45310000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową, rozbudową, przebudową, nadbudową obiektu budowlanego, o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każda robota. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca , który wygra przetarg przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorys ofertowy. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5 Formularz ofertowy. Informacja RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
b) Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń :40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku.
2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie może wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie,
d) siły wyższej lub klęski żywiołowej.
3) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą.
4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
5) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem:
a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych,
b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę.
4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczności.
6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki :
1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca :
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli :
1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz>>> (477kB) pdf
SIWZ: Pobierz>>> (859kB) pdf
Zał. nr 1: Pobierz>>> (615kB) pdf
Zał. nr 2: Pobierz>>> (435kB) pdf
Zał. nr 3: Pobierz>>> (557kB) pdf
Zał. nr 3a: Pobierz>>> (547kB) pdf
Zał. nr 4: Pobierz>>> (429kB) pdf
Zał. nr 5: Pobierz>>> (411kB) pdf
Zał. nr 6: Pobierz>>> (540kB) pdf
Zał. nr 7: Pobierz>>> (597kB) pdf
Zal. nr 8: Pobierz>>> (416kB) pdf
Zal. nr 9: Pobierz>>> (780kB) pdf

Dokumentacja techniczna:

Przedmiar robót br. budowlana: Pobierz>>> (3118kB) pdf
Przedmiar robót br. elektryczna: Pobierz>>> (3808kB) pdf
Przedmiar robót br. sanitarna: Pobierz>>> (3034kB) pdf
Dokumentacja tech. br. budowlana: Pobierz>>> (2960kB) rar
Dokumentacja tech. br. elektryczna: Pobierz>>> (1020kB) rar
Dokumentacja tech. br. sanitarna: Pobierz>>> (1642kB) rar


=====================================
Pytania i odpowiedzi:

W związku z zapytaniem z dnia 18.02.2019 r. do przetargu Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.    Czy zamawiający może udostępnić przedmiary w formacie ATH ;
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie ATH.

Pytanie 2.    W związku z ustaloną ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia proszę o wyjaśnienie rozbieżności między częścią opisową a częścią rysunkową projektu budowlanego tj. np. rodzaj montowanej stolarki okiennej i drzwiowej,
Odpowiedź: Przewiduje się montaż stolarki z PCV oraz drzwi wejściowe aluminiowe

Pytanie 3.    Projekt budowlany architektoniczny i PZT zawiera nieścisłości i rozbieżności między poszczególnymi branżami branżami tj. np. projekt zagospodarowania działki jest niespójny z branżą sanitarną;
Odpowiedź: Każdą z branż należy wykonać wg projektu zagospodarowania terenu adekwatnego do zakresu prac

Pytanie 4.    Umiejscowienie lamp oświetleniowych w projekcie budowlanym jest nieprzystosowany do projektu architektury; 
Odpowiedź: Lampy oświetleniowe w pom.  1/8  należy zamontować w przestrzeni poziomej stropu.

Pytanie 5.    W projekcie budowlanym przyjęto ocieplenie dachu 22 cm z wełny mineralnej w przestrzeni między krokwiami o gr. 14 cm ? - brak ocieplenia na mostki cieplne dachu, brak przestrzeni na wentylację wełny  - czy przyjąć do wyceny; 
Odpowiedź: Całkowita grubość ocieplenia dachu - 24cm wełny mineralnej. Pomiędzy krokwiami należy zamontować wełnę mineralną gr.14cm , pozostałe 10cm pomiędzy listwami dystansowymi 5x6cm montowanymi wzdłuż krokwi, i listwami poprzecznie montowanymi do krokwi.

Pytanie 6.    Umiejscowienie kotła gazowego w projektowanym pomieszczeniu jest niezgodne z Warunkami Technicznymi Par. 157 i par. 176 czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zadania w związku z możliwymi trudnościami z odbiorem budynku;
Odpowiedź: Należy wykonać wg projektu branży sanitarnej (części rysunkowej i opisowej),  pom. 1/6 nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.

Pytanie 7.    Czy zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, warunki i pozwolenia dot. budynku świetlicy w Jaszczu;
Odpowiedź: Zamawiający uzyskał wszelkie uzgodnienia niezbędne do wydania pozwolenia na budowę.

Pytanie 8.    Czy na etapie budowy zamawiający zapewni dostawę gazu płynnego od dostawcy zewnętrznego czy to pozostaje po stronie wykonawcy;
Odpowiedź: Zamawiający zapewni dostawę gazu płynnego od dostawcy zewnętrznego.

Pytanie 9.    W projekcie budowlanym przewidziano że z świetlicy będzie korzystać 20 osób natomiast wentylacja przewidziana dla przebywania 12 osób - czy zamawiający przewiduje zlecanie robót dodatkowych w celu dostosowania pomieszczeń do aktualnych warunków technicznych.
Odpowiedź: Wentylację należy wykonać wg. opracowania b. sanitarnej dla przewidywanej liczby 12 osób.


===========================================


Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
                                                 Osie, 25.02.2019 r.
                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ROŚBiGK.271.2.2019.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”.INFORMACJA
z otwarcia ofert

                 Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
I)    Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019
        Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2019 r.
      II) Kryterium :
      Kryterium I : cena
      Kryterium II : okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :
1.    P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska
Ul. Chopina 35, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Kryterium I : Cena oferty brutto : 445 277,20 zł brutto
       Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy
2.    Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane
Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie
       Kryterium I : Cena oferty brutto : 389 910,00 zł brutto
       Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy
3.    PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki
Ul. Klasztorna 39, 83-400 Kościerzyna
       Kryterium I : Cena oferty brutto : 454 546,50 zł brutto
       Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

Wójt Gminy Osie

(-)Michał Grabski===========================================Osie, 04.03.2019 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.2.2019.ZP                      

                           
               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane
Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie

2. Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony
3. Wpłynęły   oferty, które otrzymały punkty w kryterium :
    Kryterium I : cena
    Kryterium II : okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

1. P.H.U. GRA-MAR Joanna Malinowska
    Ul. Chopina 35, 87-410 Kowalewo Pomorskie
    Kryterium I : Cena oferty brutto : 445 277,20 zł brutto (52,54 pkt)
    Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
    Razem: 92,54 pkt
2. Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane
    Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie
    Kryterium I : Cena oferty brutto : 389 910,00 zł brutto (60 pkt)
    Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
    Razem: 100 pkt
3. PPHU „PALUCH” Jan Navus – Wysocki
    Ul. Klasztorna 39, 83-400 Kościerzyna
    Kryterium I : Cena oferty brutto : 454 546,50 zł brutto (51,47 pkt)
    Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
    Razem: 91,47 pkt
4.Wykonawca Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek,
ul. Dworcowa 9a , 86-150 Osie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. 
5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.
7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski===========================================                                         Osie, 14.03.2019 r.
ROŚBiGK. 271.2.2019.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
„Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 510049281-N-2019 z dnia
14-03-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 512136-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 92351044000000, ul. ul. Dworcowa  6, 86-150  Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszczu.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy budynku użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej),zlokalizowanego we wsi Jaszcz, gmina Osie. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym krytym blachodachówką. Budynek o wymiarach zewnętrznych 7,61 m x 12,95 m i nachyleniu połaci dachowych wynoszącym 28°. Budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni 106,53 m2. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej gr. 8cm razem - 336,56 m2. w tym: pieszojezdnia, plac manewrowy i miejsca postojowe. Dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej. Zaopatrzenie w wodę z projektowanego przyłącza do gminnej sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej przydomowej oczyszczalni. Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo na terenie działki Inwestora. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 235772.16
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 9a
Kod pocztowy: 86-150
Miejscowość: Osie
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 389910.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 389910.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 454546.50
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabskimetryczka


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Kamila Sękowska (8 lutego 2019, 14:06:56)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (14 marca 2019, 13:27:30)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 327