ZARZĄDZENIE NR 385/23 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 31 lipca 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 385/23

WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273) zarządzam, co następuje:

§ 1 .1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za II kwartał 2023 r. wynosiło:

             

           - dochody ogółem          -  17.646.867,36 zł na plan 42.240.552,50 zł, tj. 41,78%, w tym:                      

   

             1 - dochody bieżące       - 16.241.468,50 zł na plan  29.479.929,73 zł, tj. 55,09%,

                       

             2 - dochody majątkowe  -   1.405.398,86 zł na plan  12.760.622,77 zł, tj.  11,01%.

        2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za II kwartał 2023 r. wynosiło:

             

            - wydatki ogółem           - 16.862.006,23 zł na plan 45.650.552,50 zł, tj. 36,94%, w tym:         

           

             1 - wydatki bieżące        -  14.596.359,75 zł na plan 29.536.368,29 zł, tj. 49,42%,

             2 - wydatki majątkowe      - 2.265.646,48 zł na plan 16.114.184,21 zł, tj. 14,06%.

 

        3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniósł – 784.861,13 zł nadwyżki.

          

§ 2. Na dzień 30 czerwca 2023 r. zobowiązania Gminy Osie z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą – 100.000,00 zł.

            W II kwartale 2023 r. Gmina Osie dokonała spłaty rat kredytu z BS w wysokości 150.000,00 zł.

            W 2023 r. Gmina Osie nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek.

§ 3. Gmina Osie w II kwartale 2023 r. nie dokonywała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Osie na mocy przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273) przedstawia do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r. w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Ostatnia aktualizacja
31/07/2023
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

56