Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 28 maja 2024r.

Kategoria

Osie, dnia 28.05.2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2023.977 t.j. z dnia 2023.05.23) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25),

Wójt Gminy Osie

obwieszcza o wszczęciu postępowania

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi leśnej nr 27  Leśnictwie Nowa Rzeka, na działkach o nr ewid. 5131/1, 5130/4, 5093, 5092, 5091, 5090, 5054/5, 5089, 5053/4, 5088, 5052, 5087, 5051, 5086, 5050, 5085, 5049, 5084, 5048, 5083, 5047, 5082, 5046, położonych w obrębie ewidencyjnym Radańska, gm. Osie,

na wniosek z dnia 26.04.2024r. Nadleśnictwo Osie reprezentowane przez Pana Zbigniewa Łąckiego, ul. Rynek 6, 86-150 Osie, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Malinowskiego ul. Okrężna 4, 86-141 Lniano wystąpiło z wnioskiem o   wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Niniejsze obwieszczenie

wywieszono na tablicy  ogłoszeń

Urzędu Gminy w Osiu

Dnia 28.05.2024r.

...............................................(podpis)

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
28/05/2024
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

10