Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 20 maja 2024r.

Kategoria

Osie, dnia 20.05.2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2023.977 t.j. z dnia 2023.05.23) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 t.j. z dnia 2024.04.15),

Wójt Gminy Osie

obwieszcza o wszczęciu postępowania

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Osiu wraz z przebudową części pomieszczeń, budową podziemnego zbiornika na gaz, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu oraz rozbiórką, przebudową i rozbudową schodów zewnętrznych, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 181 i 186, położonych w obrębie ewidencyjnym Osie, gm. Osie,

na wniosek z dnia 15.05.2024r.. Wójta Gminy Osie – Pana Michała Grabskiego  o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Niniejsze obwieszczenie

wywieszono na tablicy  ogłoszeń

Urzędu Gminy w Osiu

Dnia 20.05.2024r.

...............................................(podpis)

Ostatnia aktualizacja
20/05/2024
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

26