Zarządzenie nr 8/18Wójta Gminy Osiez dnia 31 grudnia 2018w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Osie i Urzędu Gminy Osie oraz instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy Osie

Zarządzenie nr 8/18
Wójta Gminy Osie
z dnia 31 grudnia 2018


w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Osie i Urzędu Gminy Osie oraz instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy Osie

       Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 359, 398, 650, 1629) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i § 19, 20, 21 i 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) zarządza się, co następuje:wprowadza się, jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. zasady (politykę) rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 8/18 pobierz >>> (1261kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Nowak (18 stycznia 2019, 12:40:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79