Uchwała nr X/60/07Rady Gminy Osiez dnia 28 grudnia 2007w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” oraz lit. ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Uchwała nr X/60/07
Rady Gminy Osie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” oraz lit. ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : - 13.810.097,-
dochody własne - 6.359.469,-
w tym dochody z majątku gminy 100.000,-
subwencja ogólna - 4.903.451,-
dotacje - 2.547.177,-
2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowych i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: - 14.810.097,-
w tym: wydatki: bieżące - 11.830.230,-
na obsługę długu publicznego - 71.600,-
wydatki majątkowe - 2.908.267,-
2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.
3. Ustala się deficyt budżet w wysokości: - 1.000.000 ,-

§ 3. 1 Źródłem pokrycia deficyt będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

§ 4. 1. Ustala się poziom wydatków inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 3, wydatki na zadania wynikające z wieloletniego planu
inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3a
- 2.908.267,-

§ 5. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
- przychody w kwocie - 1.858.420,-
- wydatki w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 - 1.858.420,-

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami :
- dochody w kwocie -2.246.677,-
- wydatki w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 - 2.246.677,-

§ 7. 1. Ustala się wielkości dotacji;
1) Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
-1.339.100,-
w tym na realizację zadań inwestycyjnych dla:
- Gminnego Zakładu Komunalnego – 75.000,- zł.
- instytucji kultury – 40.000,- zł.
- SP ZOZ w Osiu – 200.000 – zł. - 315.000,-
2) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 75.000,-

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok :
- przychody w kwocie - 25.000,-
- wydatki w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 25.000,-

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 500.000,-
2) Limit zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu - 1.000.000,-
3) Limit zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę zobowiązań - 433.400,-

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-
2) zaciągania zobowiązań:
a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3a,
b) z tytułu umów których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i terminy zapłaty upływają w latach następnych na łączną kwotę: 500.000,-
3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między rozdziałami i paragrafami;

§ 11. Ustala się wysokość rezerw w wysokości: 593.267,-
1) rezerwę ogólną 140,000,-
2) rezerwę na zadania zarządzania kryzysowego 35.000,-
2) rezerwę na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 418.267,-

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 80.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec roku 2007 i lata następne zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10.

§ 14. Przychody budżetu w wysokości 1.433.400,-zł, rozchody w wysokości 433.400,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 15. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik nr 12

§ 16. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 13.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Osie

(-) Roman Waśkowski


Do pobrania:
Uchwała Nr X/60/07 pobierz >>> (87kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz >>> (77kB) pdf
Załącznik Nr 1a pobierz >>> (61kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz >>> (120kB) pdf
Załącznik Nr 2a pobierz >>> (115kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz >>> (57kB) pdf
Załącznik Nr 3a pobierz >>> (66kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz >>> (64kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz >>> (57kB) pdf
Załącznik Nr 6 pobierz >>> (65kB) pdf
Załącznik Nr 7 pobierz >>> (55kB) pdf
Załącznik Nr 8 pobierz >>> (68kB) pdf
Załącznik Nr 9 pobierz >>> (60kB) pdf
Załącznik Nr 10 pobierz >>> (52kB) pdf
Załącznik Nr 11 pobierz >>> (49kB) pdf
Załącznik Nr 12 pobierz >>> (64kB) pdf
Załącznik Nr 13 pobierz >>> (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Lejk (8 stycznia 2008, 10:33:04)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 stycznia 2008, 14:23:46)
Zmieniono: dodanie załączników od nr 1 do 13

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2808