Uchwała nr V/28/07Rady Gminy Osiez dnia 26 kwietnia 2007w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2007 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. , z e zm.. ) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art.. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr V/28/07
Rady Gminy Osie
z dnia 26 kwietnia 2007


w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2007 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ,pkt 9 lit. ,,d’’ oraz lit. ,,i’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. , z e zm.. ) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art.. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: 12.662.711 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę: 39.294 zł.
W tym: dochody własne o 14.315 zł.
dotacje 24.979 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 12.702.005 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 1

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: 12.662.711 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę: 150.000 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę: 689.294 zł.
W tym: wydatki bieżące: 27.379 zł.
wydatki majątkowe: 661.915 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 13.202.005 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 2
3. Deficyt budżetu zmianach po wynosi: 500.000 zł.

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2007 r.- plan finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2007 r. – określając plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 2.140.821 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2007 r. – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 r.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2007 r.- Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2007 r.

- dochody w kwocie: 2.148.993 zł.
- wydatki w kwocie: 2.148.993 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany wysokości limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów określonego uchwale Nr III/11/07 z dnia 2 marca 2007 r. ustalając:
1 ) limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu - 500.000 zł.
2 ) limit zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu (związanego z realizacją zadania – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pruskie )
- 500.000 zł.
§ 7. Dodatkowo upoważnia się Wójta do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 500.000 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do budżetu Gminy Osie na 2007 r. – Planowane kwoty długu na 2007 r. lata następne dla Gminy Osie.

§ 9. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 10 do budżetu Gminy Osie 2007 r. – Planowane spłaty zobowiązań na 2007 r. i lata następne.


§ 10. Zmienia się wysokość planowanych przychodów i rozchodów budżetu określonych w załączniku Nr 11 do budżetu na 2007r.
- przychody - 858.400 zł.
- rozchody - 358.400 zł.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman WaśkowskiUzasadnienie

Dochody
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej…

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin…

§ 2010 – na podstawie decyzji Nr 11/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększa się plan dochodów o kwotę 140 zł. z przeznaczeniem na niszczenie dokumentacji nie archiwalnej oraz przekazanie do Delegatury dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

§ 0960 – do dochodów wprowadza się kwotę 2400 zł otrzymaną formie darowizny od Banku Spółdzielczego w Osiu przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

§ 2030 – na podstawi decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr.WFB.I.3011-12/07 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 24.839 zł przeznaczonej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym w okresi styczeń – czerwiec 2007 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

§ 2370 do dochodów wprowadza się kwotę 11.915 zł przekazaną przez Gminny Zakład Komunalny w Osiu z nadwyżki środków obrotowych za 2006 r.

Wydatki

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

§ 6050- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Urzędu gminy o kwotę 50.000 zł. Ze względu na wzrost cen materiałów i usług budowlanych , który spowodował wzrost wartości inwestycji w stosunku do zakładanej w uchwale budżetowej zwiększenie planu wydatków jest konieczne.


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej…

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin…

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe. Na wykonanie prac związanych z archiwizacją dokumentacji wyborczej przeznacza się kwotę 140 zł.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.

§ 4210 - Kwotę 2400 zł przeznacza się na zakup sprzętu służącemu poprawie bezpieczeństwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia.
Rozdział -75818 – Rezerwy ogólne i celowe
.
§ 6800- kwotę 150.000 zł. z rezerwy inwestycyjnej przeznacza się na następujące zadania: 50.000zł na wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy, 100.000 na realizację zadania – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pruskie.


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

§ 3240 – kwotę 24.839 zł. przeznacza się na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum o charakterze socjalnym.


Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

§ 6050 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 600.000 zł przyjmując do realizacji zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pruskie . Źródłem finansowania tego zadania będą środki własne gminy w kwocie 100,000 zł. oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 500.000.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

§ 6050 - Na wykonanie boiska sportowego na gruntach przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych w m. Jaszcz przeznacza się kwotę 11.915 złDo pobrania:
Uchwała Nr V/28/07 - pobierz >>> (81kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz >>> (65kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz >>> (68kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz >>> (65kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz >>> (64kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz >>> (64kB) pdf
Załącznik Nr 9 - pobierz >>> (19kB) pdf
Załącznik Nr 10 - pobierz >>> (54kB) pdf
Załącznik Nr 11 - pobierz >>> (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Lejk (7 maja 2007, 09:36:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2119