Uchwała nr III/11/07Rady Gminy Osiez dnia 2 marca 2007w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rokna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, atr. 188 ust.2 i atr.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Uchwała nr III/11/07
Rady Gminy Osie
z dnia 2 marca 2007


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, atr. 188 ust.2 i atr.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : - 12.662.711,-
w tym: dochody własne - 5.588.746,-
subwencja ogólna - 4.708.312,-
dotacje - 2.365.653,-
2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowych i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: - 12.662.711,-
w tym: wydatki bieżące - 10.977.205,-
Wydatki na obsługę długi publicznego - 56.600,-
wydatki majątkowe - 1.628.906,-
2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. 1. Ustala się poziom wydatków inwestycyjnych na 2007 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 3, wydatki na zadania wynikające z wieloletniego planu
inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3a - 1.628.906,-

§ 4. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
- przychody w kwocie - 1.717.800,-
- wydatki w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 4 - 1.717.800,-

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami :
- dochody w kwocie -2.148.853,-
- wydatki w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5 - 2.148.853,-

§ 6. 1. Ustala się wielkości dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych :
1) Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 987.800,-
w tym na realizację zadań inwestycyjnych dla:
- Gminnego Zakładu Komunalnego – 60.000,- zł.
- instytucji kultury – 32.000,- zł.
- 92.000,-
2) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 75.000,-

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok :
- przychody w kwocie -17.000,-
- wydatki w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 24.000,-

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -
500.000,-
2) Spłatę wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek - 358.400,-

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000,-
2) zaciągania zobowiązań:
a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z
Załącznikiem 3a,
b) z tytułu umów których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i terminy zapłaty upływają w latach następnych na łączną kwotę: 500.000,-
3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między rozdziałami i paragrafami;
4) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gmin uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 10. Ustala się wysokość rezerw w wysokości: 290.406,-

1) rezerwę ogólną 125.000,-
2) rezerwę na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 165.406,-

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 82.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec roku 2007 i lata następne zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10.

§ 13. Przychody budżetu w wysokości 358.400,-zł, rozchody w wysokości 358.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 14. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznik nr 12.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski


Do pobrania:
Uchwała Nr III/11/07 - pobierz >>> (187kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz >>> (1067kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz >>> (2877kB) pdf
Załącznik nr 3 pobierz >>> (453kB) pdf
Załącznik nr 3a pobierz >>> (261kB) pdf
Załącznik nr 4 pobierz >>> (129kB) pdf
Załącznik nr 5 pobierz >>> (147kB) pdf
Załącznik nr 6 pobierz >>> (125kB) pdf
Załącznik nr 7 pobierz >>> (83kB) pdf
Załącznik nr 8 pobierz >>> (189kB) pdf
Załącznik nr 9 pobierz >>> (186kB) pdf
Załącznik nr 10 pobierz >>> (143kB) pdf
Załącznik nr 11 pobierz >>> (50kB) pdf
Załącznik nr 12 pobierz >>> (393kB) pdf
Załącznik nr 13 pobierz >>> (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Lejk (21 marca 2007, 09:56:32)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (21 marca 2007, 11:33:26)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2568